ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
"ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ"
"ΕΛΑΙΩΝΟΣ"
Εκτάσεως 2.990 τετραγωνικών μέτρων!..


ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝ-ΑΒΥΣΣΟ!..

Στις 27/9 τ.έ. Το Σωματείο με την Επωνυμία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ"
προς υπεράσπιση της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ μελών του
κατέθεσε στο Δήμο Αν-αβύσσου
την ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΝΣΤΑΣΗ/ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
στις Προτάσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού


ΕΝΣΤΑΣΗ / ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
(Με επιφύλαξη παντός εννόμου δικαιώματός μας...)


«Στις προτάσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονος (Αγ. Βαρβάρας) περί χαράξεως δρόμου στον περίβολο της επί της Λεωφόρου Καραμανλή ... οικίας μας που ανήκει στoν τομέα της Β΄ Κατοικίας».ΤΩΝ:
1) ...*
Επάγγελμα: ...
Ιθαγενείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Υπήκοος Ελλάδος
Κατοίκου: 19013 ΑΝ-ΑΒΥΣΣΟΥ!..
Λεωφόρος: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
...

 

 

2) ...*
Επάγγελμα: ...
Ιθαγενείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ,
Yπήκοος Ελλάδος
Κατοίκου: 19013 ΑΝ-ΑΒΥΣΣΟΥ!..
Λεωφόρος: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
...

 

 

ΚΑΙ ΤΗΣ:
3) ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ»

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924,
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(Απόφ. 1066/26.21973 Πρωτ. Αθηνών)
Έτος Ιδρύσεως: 1924

info@metarrythmisis.gr


Αν-άβυσσος 27.9.2007

 

--------------
* Τα μέλη μας προτίμησαν την ανωνυμία τους. ¶λλωστε τα ονόματά τους στην προκειμένη περίπτωση δεν παίζουν σημαντικό ρόλο, όσο σημαντικός είναι ο ρόλος του γενικότερου "Δημοσίου συμφέροντος"!..

ήτοι:

για την διατήρηση
του πλησιέστερου εις το 12ο Δημοτικό Σχολείο και στην πόλη της Αν-αβύσσου "Πρασίνου Πνεύμονος/ελαιώνος",

για την μη χάραξη οδού-"καρμανιόλας",

για τη μη διατάραξη της Ψυχικής Υγείας των κατοίκων
με ζημίες "υπέρμετρες", μονομερείς και άδικες!..


για τη μη διατάραξη της Ψυχικής Υγείας των κατοίκων από τον "επικείμενο" κίνδυνο θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων!..

Για την όσον το δυνατόν "ισομερή" "μείωση" της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ!.. προς χάριν του Δημοσίου Συμφέροντος!.. με βάση τον "δίκαιον καταμερισμό της ζημίας" μεταξύ των παθόντων!..

 

Υπενθυμίζουμε:

¶ρθρον 14 του Συντάγματος

¶ρθ. 14. 1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.
ϊ. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύεται.
3. Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή απαγορεύεται.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:
α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης θρησκείας.
β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας.
γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους.
δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

...

¶ρθρον 17 του Συντάγματος

¶ρθ. 17. 1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του. παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο,
όταν και όπως ο νόμος ορίζει. και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.
Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό. τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου.

3. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του
απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια.
Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξη της ανάλογης εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Νόμος μπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες.
Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.
Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό ή προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.
Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και. σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως.
Η αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

5. Νόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων
για την πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.

6.
Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων. Ο ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί.

7. Νόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ του δημοσίου,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου.

[Σχετ. 117 Συντ., ν. 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.


¶ρθ. 1 Α' Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΑΑ:


"Προστασία ιδιοκτησίας. Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους, υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους.
Αι προαναφερόμενοι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύι Νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων"].

1. Από τις διατάξεις του άρθ. 17 §§ 2 και 3 Συντ., προκύπτει ότι:

α) πλήρης αποζημίωση,
χωρίς την καταβολή της οποίας ο ιδιοκτήτης διατηρεί όλα τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας του στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε, είναι η αξία του, κατά το χρόνο του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, ή, αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός, ο χρόνος του προσδιορισμού αυτού,

β) αν, μετά τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημιώσεως ή τον οριστικό, σε περίπτωση που ο προσωρινός παραλειφθεί, επέλθει ανατίμηση του απαλ-λοτριουμένου, δεν γίνεται η αποζημίωση που ορίστηκε μη πλήρης, αφού το Σύνταγμα ρητά απαιτεί την ύπαρξη πλήρους αποζημιώσεως κατά τον παραπάνω κρίσιμο χρόνο, αντιμετωπίζει δε τον κίνδυνο του ιδιοκτήτη από ανατίμηση μόνο με τη διάταξη για αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτριώσεως, σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημιώσεως που ορίστηκε, μέσα σε ενάμιση χρόνο από τον προσωρινό προσδιορισμό της ή τον οριστικό, αν παραλείφθηκε ο προσωρινός ή επακολούθησε ο οριστικός, και,

γ) όταν προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά η αποζημίωση και δεν καταβλήθηκε ή όταν η αποζημίωση που ορίστηκε προσωρινά δεν καταβλήθηκε μέσα σε εύλογο χρόνο ή όταν η διαφορά προσωρινής και οριστικής αποζημιώσεως κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς να δημοσιευθεί η κατάθεση αυτή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο ιδιοκτήτης δεν έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο για ανακαθορισμό της, με τον ισχυρισμό ότι το ακίνητο του που απαλλοτριώθηκε ανατιμήθηκε κατά το χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ του προσδιορισμού της αποζημιώσεως και της καταβολής ή καταθέσεως της, μόνο δε δικαίωμα έχει, αν πέρασε το δεκαο-κτάμηνο, να επικαλεσθεί την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτριώσεως (ΟλΑΠ 18/1987 ΝοΒ 37/67). (ΑΠ 1745/91 ΕλΔ 34/591).

2. Για τον προσδιορισμό της "πλήρους αποζημίωσης" λαμβάνεται υπόψη η αξία του απαλλοτριουμένου ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης συζητήσεως καθώς και η δαπάνη του ιδιοκτήτη του απαλλοτριουμένου ακινήτου, η οποία, ναι μεν δεν συνδέεται άμεσα με την αξία του ακινήτου, είναι όμως, συνέπεια της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας (ΟλΑΠ 8/99 ΕλΔ 40/558).

3. Ως πλήρης αποζημίωση του ακινήτου που απαλλοτριώνεται νοείται εκείνη που αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του απαλλοτριουμένου. Στο περιεχόμενο όμως της αποζημίωσης δεν περιλαμβάνεται και η περαιτέρω δαπάνη του ιδιοκτήτη που απαιτείται για την αντικατάσταση του απαλλοτριουμένου με άλλο ακίνητο. Και τούτο γιατί η δαπάνη αυτή δεν συνάπτεται άμεσα με την αξία του ακινήτου, ούτε αποτελεί άμεση και αναγκαία συνέπεια της απαλλοτρίωσης (ΟλΑΠ 8/1999). Έτσι, δεν περιλαμβάνονται στην αποζημίωση αυτή τα έξοδα για την αγορά άλλου ακινήτου, όπως: Η αμοιβή του κτηματομεσίτη, που κατά κανόνα μεσολαβεί, η αμοιβή του δικηγόρου για τον έλεγχο των τίτλων και την παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο φόρος μεταβιβάσεως, τα έξοδα συμβολαίου και μεταγραφής αυτού, η αμοιβή μηχανικού για την εκπόνηση μελέτης, έκδοση αδείας, και επίβλεψη της ανέγερσης οικοδομής, η αξία των υλικών, τα ημερομίσθια του εργοτεχνικού προσωπικού, οι εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (ΑΠ 1593/03 ΕλΔ 45/720).

4. Η αυτοδίκαιη ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθ. 17 § 4 Συντ., λόγω μη καταβολής της αποζημιώσεως που ορίστηκε μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις πιο πάνω διατάξεις, μπορεί να προταθεί μόνο από τον καθ' ου η απαλλοτρίωση και όχι και από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον υπόχρεο προς καταβολή της αποζημιώσεως (ΑΠ 215/01 ΕλΔ 42/1551).

5. Στην προστατευόμενη περιουσία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα από το άρθ. 17 Συντ. προστατευόμενα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώματα και δη οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφ' όσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικό καθεστώς ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (ΑΠ 43/02 ΕλΔ 43/722).

¶ρθρον 18 του Συντάγματος

¶ρθ. 18.1. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου.

2.
Με νόμο ρυθμίζονται τα σχετικά με την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και διαχείριση των λιμνοθαλασσών και των μεγάλων λιμνών, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση γενικά των εκτάσεων που προκύπτουν από αποξήρανση τους.

3.
Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με τις επιτάξεις για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.

4.
Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ειδικός νόμος, ο αναδασμός αγροτικών εκτάσεων για την επωφελέστερη εκμετάλλευση του εδάφους. καθώς και η λήψη μέτρων για την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή για διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης μορφής αγροτικής ιδιοκτησίας.

5. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να προβλεφθεί με νόμο και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας που απαιτείται από ιδιαίτερες περιστάσεις. Νόμος ορίζει τον υπόχρεο και τη διαδικασία καταβολής στο δικαιούχο του ανταλλάγματος της χρήσης ή κάρπωσης, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες κάθε φορά συνθήκες.
Μέτρα που επιβλήθηκαν με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αίρονται αμέσως μόλις εκλείψουν οι ιδιαίτεροι λόγοι που τα προκάλεσαν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράτασης των μέτρων αποφασίζει για την άρση τους, κατά κατηγορίες περιπτώσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

6. Με νόμο μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων για την αξιοποίηση τους υπέρ της εθνικής οικονομίας και αποκατάσταση ακτημόνων. Με τον ίδιο νόμο ορίζονται και τα σχετικά με τη μερική ή ολική αποζημίωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση επανεμφάνισης τους μέσα σε εύλογη προθεσμία.

7. Με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η αναγκαστική συνιδιοκτησία συνεχόμενων ιδιοκτησιών αστικών περιοχών, εφόσον η αυτοτελής ανοικοδόμηση αυτών ή μερικών απ' αυτές δεν ανταποκρίνεται στους όρους δόμησης που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν στην περιοχή αυτή.

8. Δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η αγροτική ιδιοκτησία των Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη θεσσαλονίκη και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του θεολόγου στην Πάτμο, με εξαίρεση τα μετόχια. Επίσης δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας. Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, καθώς και της Ιερής Μονής του Σινά. 

 


Αριθμ. Πρωτ.: ...ΠΡΟΣ ΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΝ-ΑΒΥΣΣΟΥ!..


Αν-άβυσσος 27.9.2007

 

Αξιότιμοι κύριοι, Αξιότιμες κυρίες,
Δεχθείτε τους φιλικούς χαιρετισμούς μας.
Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης συμμετοχής των δημοτών στις προτάσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που επιχειρείται εδώ και 4 χρόνια στο σύνολο των ορίων του Δήμου μας ερχόμεθα δια της παρούσης ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ μας για να διαμαρτυρηθούμεν για την αχαρακτήριστον
"έλλειψη Πρόνοιας"... για την καταστροφή "πνεύμονος Πρασίνου / Ελαιοδένδρων"για "άδικη" πρόκληση ζημιών υπερτέρων του δέοντος... για "επικείμενο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων" που θα υποστούμε από την χάραξη της οδού-"καρμανιόλας"... ελλείψει ορατότητος!.. που σχεδιάσατε να διέρχεται από τον περίβολο της κατοικίας μας με επικίνδυνη παράκαμψη της οικίας μας που ευρίσκεται στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα (Αγία Βαρβάρα) και επί της Λεωφόρου Καραμανλή ... (Βλ. φωτογραφίες υπ’ αριθμ. 1, 4, 12).

Επί του θέματος αυτού έχουμε να τονίσουμε τα εξής:

1. Ουδόλως αντιλαμβανόμεθα την αναγκαστικήν διάνοιξη της οδού εντός του περιβόλου της οικίας μας, (βλ. φωτο 1, 9, 10, 12, 19) δεδομένου ότι: αφ’ ενός μεν ημείς και οι όμοροι γείτονές μας εξυπηρετούμεθα απ’ ευθείας από την Λεωφόρο Καραμανλή που διέρχεται έμπροσθέν μας, αφ’ ετέρου δε η διέξοδος προς την οπίσθιαν πλευρά της οικίας και η εξυπηρέτηση των γειτόνων μας καθίσταται εφικτή από τίς εκατέρωθεν δύο καθέτους οδός Ελαιών και οδός Αγίας Βαρβάρας σε απόσταση 100 μ. περίπου εκάστη από την οικία μας, (βλ. φωτο 1, 4).
Εκ των οποίων αφ' ενός μεν η οδός Ελαιών τεμνόμενη ενδιαμέσως από 2 "ανωνύμους" χωματόδρομους συναντά κάθετα στο 3ο επίπεδο πίσω μας την ασφαλτοστρωμένη οδό Γυμναστηρίου, η οποία διασταυρώνεται ακολούθως με τις ασφαλτοστρωμένες οδούς: Δάφνης και Ανθέων απεχουσών μεταξύ τους 500 μ. περίπου, (βλ. φωτο 1, 2, 3) που εκτείνονται μέχρι τους πρόποδες του βουνού.
Αφ’ ετέρου η οδός Αγίας Βαρβάρας διασταυρώνεται με αδιέξοδο χωματόδρομο που εξυπηρετεί τις παρακείμενες κατοικίες, με 2 ασφαλτο/χωματόδρομους που εξυπηρετούν 1ο, 2ο και 3ο επίπεδο παραπλεύρως και όπισθεν της οικίας μας, (βλ. φωτο 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17).
Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες οδοί... χωματόδρομοι... ασφαλτοχωματόδρομοι... δύνανται να διαπλατυνθούν και να εξελιχθούν σε συνδετικούς δρόμους "κοινής-καλής" κυκλοφορίας, χωρίς ιδιαίτερη καταστροφή του Περιβάλλοντος καλλιεργημένου από 25ετίας τουλάχιστον χώρου / Ελαιώνων του πλησιέστερου φυσικού "Πρασίνου Πνεύμονος" της Αν-αβύσσου!.. (βλ. φωτο 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19) και χωρίς να καθίσταται επικίνδυνη η πρόσβαση σ’ αυτές... Διότι, στο σημείο ακριβώς που ευρίσκεται η κατοικία μας ο δρόμος έχει μίαν κλίση-στροφή η οποία όσο και να διαπλατύνθηκε η Λεωφόρος Καραμανλή εξακολουθεί να υφίσταται... και να έχει μειωμένη ορατότητα... όστις θελήσει να διασχίσει αυτήν καθέτως... ή απλώς να στρίψει αριστερά ή δεξιά...
Ακόμη, η διάνοιξη της σχεδιαζομένης περιμετρικά της οικίας μας οδού και διερχομένη εντός του περιβόλου μας με κατεύθυνση προς την ανηφορικήν πλαγιά θα καταστεί μία "νέα καρμανιόλα" για τους ανυποψίαστους οδηγούς, οι οποίοι θα κατέρχονται με "φόρα" την πλαγιά θα συναντούν τα "τείχη-τοίχοι" των δύο όμορων οικιών μας και θα στρίβουν αποτόμως για να βρουν διέξοδο στο ήδη με ελαττωμένη ορατότητα σημείο της Λεωφόρου Καραμανλή!..
¶ραγε έχομεν τόσον ανάγκη από... extra θύματα τροχαίων ατυχημάτων... και ανθρώπων με ψυχολογικά προβλήματα που θα υφίστανται ή θα καθίστανται υποψήψια θύματα... ή στην καλύτερη περίπτωση... θα είναι μάρτυρες καθημερινώς... "θανατηφόρων και επικινδύνων για την σωματικήν ακεραιότητα ανυποψίαστων οδηγών;"

Γιατί τί άλλο “μέλει γενέσθαι;” (βλ. φωτο 5, 8, 14).

2. Ουδόλως αντιλαμβανόμεθα ποίον θα εξυπηρετήσει η ως άνω αναφερομένη διάνοιξη της οδού δεδομένου ότι τα όμορα με την οικία μας (ελαιώνας, χέρσο και οικισμός) (βλ. φωτο 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17) εξυπηρετούνται ήδη από τις ως άνω αναφερομένας οδούς και των ασφαλτο/χωματόδρομων που διασταυρώνονται!..

3. Ουδόλως αντιλαμβανόμεθα δια ποίον λόγον "φυλακίστηκαν"... οι πρασιές εντός του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αν-αβύσσου..., και τουλάχιστον... από την πλευράν της οδού Αγ. Βαρβάρας, αφού ο νόμος προέβλεπε και προβλέπει 5 μ. πρασιά, η οποία θα δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση διαπλάτυνσης της παρακείμενης οδού!.., δεδομένου ότι η οδός Αγ. Βαρβάρας δύναται με λίγη καλή θέληση να διαπλατυνθεί εις το άνοιγμά της ώστε να είναι πιο προσβάσιμη, αφού ουδόλως το σχολείο θα βλαφθεί στην οπίσθια πλευρά του... μη χρησιμοποιούμενη από οιονδήποτε!.. (βλ. φωτο 4, 5, 6, 7, 16).

4. Θέτουμε δε υπ' όψιν ότι όταν κατασκευάζετο το 12ο Δημοτικό Σχολείο εχρειάσθηκε να χρησιμοποιήσετε επί πλέον του διαθέσιμου χώρου έκταση 200 τ.μ. την οποίαν απαλλοτριώσατε αναγκαστικώς από τα παραπλεύρως ευρισκόμενα "κληροτεμάχια" τα οποία με την σειρά τους μετατόπισαν τα όρια τους προς τα πάνω... (βλ. φωτο 16). Η μετατόπιση αυτή των ορίων σταμάτησε στο δικό μας "κληροτεμάχιο", οπότε τότε η μόνη ζημιωθείσα κατοικία... ήταν η δική μας αφού το "κληροτεμάχιο" μειώθηκε κατά 200 τ.μ. (3.500–200=3.300 τ.μ.) και παρ’ όλον ότι ο νόμος προέβλεπε και προβλέπει την αποζημίωσή μας... ουδέποτε αποζημιωθήκαμεν από οιονδήποτε... ως ο νόμος ορίζει (βλ. άρθρ. 17 παρ. 2 του Συντάγματος, ν. 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, καθώς και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, άρθρ. 1 Α΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ).

5. Ουδόλως αντιλαμβανόμεθα γιατί θα πρέπει πριν ακόμη θεραπεύσουμε τις πληγές μας από την τελευταία διαπλάτυνση της Λεωφόρου Καραμανλή... οπότε γκρεμίσατε "αυθαίρετα χωρίς ουδεμίαν προειδοποίηση ή ανακοίνωση Δημοτικής Αποφάσεως την περίφραξη του κτήματός μας, καταστρέψατε το σενάζι και απαλλοτριώσατε αναγκαστικά 100 τ.μ.!.. της ιδιοκτησίας μας" (τα κτίσματα εντός αυτής είναι κατόπιν χορηγουμένων νομίμων Αδειών!..) χωρίς ουδέποτε να αποζημιωθούμε ως ο νόμος ορίζει (βλ. άρθρ. 17 παρ. 2 του Συντάγματος, ν. 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, καθώς και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, άρθρ. 1 Α΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ).
Τέλος, μόλις και μετά βίας κατόπιν Αιτήσεως/Διαμαρτυρίας μας/16.6.2006 (επισυνάπτεται), απαιτήσαμε να επανορθώσετε στο ελάχιστο την προκληθείσαν ζημίαν μας διότι δεν εχρησιμοποιήθησαν τα κατάλληλα μηχανήματα για την κοπή των 8 ευκαλύπτων που ευρίσκοντο έμπροσθεν της οικίας μας με αποτέλεσμα να ρίπτονται εντός του κτήματός μας και να συντρίβουν 12 υγιεί ελαιόδενδρα 25ετίας, (βλ. φωτο 1, 19 και επισυναπτόμενη αίτηση/διαμαρτυρία/16.6.2006) που ευρίσκοντο εις το κτήμα μας και να γκρεμίζουν την αυλόθυρα και το σενάζι/συρματόπλεγμα που προστάτευε την οικίαν μας.

6. Ουδόλως αντιλαμβανόμεθα, γιατί δεν μπορούν να κοπούν οικόπεδα που να έχουν πρόσβαση στον ασφαλτο/χωματόδρομο που δύναται να διαπλατυνθεί και να προεκταθεί σε "Χέρσα Γη" μέχρι τους πλησιέστερους οικισμούς και ο οποίος τέμνει κάθετα την οδό Αγίας Βαρβάρας;!.. γεγονός το οποίο θα είχε την μικρότερη Περιβαλλοντική καταστροφή και μικρότερη οικονομικά Αγροτική καταστροφή των επί 25ετία καλλιεργουμένων εκτάσεων του πλησιέστερου "Πνεύμονος Πρασίνου/Ελαιώνος" στην πόλη της Αν-αβύσσου!..


7. Ουδόλως αντιλαμβανόμεθα γιατί θα πρέπει κάθε δύο ή τέσσερα κτίσματα δεξιά και αριστερά της κατοικίας μας να χαράζεται "επικίνδυνη" οδός... που δεν εξυπηρετεί κανέναν!..

8
. Τέλος, ουδόλως αντιλαμβανόμεθα πώς είναι δυνατόν να μετατοπισθούν 17 μ. δεξιότερα τα όρια της Α΄ κατοικίας και να αφαιρεθούν από την Β΄ κατοικία 17 x 50 = 850 τετραγωνικά μέτρα καίτοι το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ και το ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ!.. εν εναντία περιπτώσει... γιατί δεν μεταθέτει τα όρια της Α΄ Κατοικίας κατά 100 μ. δεξιότερα μέχρι την οδό Ελαιών;..


9.
Ουδόλως αντιλαμβανόμεθα γιατί θα πρέπει να καταστρέψωμεν και τον εκ δεξιών της κατοικίας μας ελαιώνα για να έχωμεν και πάλιν πρόσβαση στην Λεωφόρο Καραμανλή δεδομένου ότι χαράζεται "επικίνδυνη" παρακαμπτήρια της οικίας μας οδός... που μόνο τον "ΘΑΝΑΤΟ" προμηνύει!..

10. Ουδόλως αντιλαμβανόμεθα γιατί θα πρέπει να καταστρέψωμεν μέρος (εκτάσεως επίσης 850 τετραγωνικών μέτρων περίπου) και του εξ αριστερών της κατοικίας μας ελαιώνος της όμορης ιδιοκτησίας;


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Επειδή, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ στο πλαίσιο του Κράτους-Πρόνοιας και Προστασίας της Ιδιοκτησίας και επειδή η υπέρμετρος ανοχή, ο υπέρμετρος αλτρουϊσμός μας και η υπομονή μας εξηντλήθησαν, διότι καταχρασθήκατε την ευγένεια μας και την μέχρι τώρα ανοχή-αντοχή μας, καίτοι ουδέποτε εζητήσαμεν οιανδήποτε νόμιμον αποζημίωση σας ενημερώνωμεν ότι πρέπει να σκύψετε με προσοχή στα προβλήματα που σας επισημαίνομεν!..
Τέλος, εις εναντίαν περίπτωση θα προσφύγωμεν ως ο νόμος ορίζει (Βλ. άρθρο 18 του Συντάγματος και διατάξεις της Διεθνούς Νομοθεσίας) για τις νόμιμες αποζημιώσεις μας και την μέχρι τούδε ΗΘΙΚΗΝ ΒΛΑΒΗ με κοινοποίηση εις τον Ημερήσιον και Περιοδικό Τύπο.

Διατελούμε με εκτίμηση και επιφύλαξη
παντός ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΕΣ / ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΕΣ

 
...
...
...
...

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ”
Η Πρόεδρος

Σοφία ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ

 

Υ.Γ.
Επισυνάπτομεν Αίτηση/Διαμαρτυρία/16.6.2006 και Φωτογραφικό υλικό της υπό συζήτηση περιοχής Αγίου Παντελεήμονος (Αγίας Βαρβάρας) και της μελλούσης να "σφαγιασθεί" κατοικίας μας!..

 


A I T H Σ Η / ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ κατά τη
διαπλάτυνση του ως άνω δρόμου.


ΤΩΝ:
...
Επάγγελμα: ...
Ιθαγενείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Υπήκοος Ελλάδος
Κατοίκου: 19013 ΑΝ-ΑΒΥΣΣΟΥ
Λεωφόρος: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ


και
...
Επάγγελμα: ...
Ιθαγενείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ,
Yπήκοος Ελλάδος.
Κατοίκου: 19013 ΑΝ-ΑΒΥΣΣΟΥ
Λεωφόρος: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ


Αν-άβυσσος 16.6.2006

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝ-ΑΒΥΣΣΟΥ

 

Αξιότιμοι κύριοι, Αξιότιμες κυρίες,

Δεχθείτε τους φιλικούς χαιρετισμούς μας.

Ερχόμεθα δια της παρούσης ΑΙΤΗΣΕΩΣ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ μας αφ’ ενός μεν για να διαμαρτυρηθούμεν για την αχαρακτήριστον έλλειψη πρόνοιας, για πρόκληση ζημιών υπερτέρων του δέοντος διότι δεν εχρησιμοποιήθησαν τα κατάλληλα μηχανήματα για την κοπή των 8 ευκαλύπτων που ευρίσκοντο έμπροσθεν της οικίας μας με αποτέλεσμα να ρίπτονται εντός του κτήματός μας και να συντρίβουν 12 υγιεί ελαιόδενδρα 25ετίας, που ευρίσκοντο εις το κτήμα μας και να γκρεμίζουν την αυλόθυρα. Επίσης γκρεμίσατε αυθαίρετα χωρίς ουδεμίαν προειδοποίηση ή ανακοίνωση Δημοτικής Αποφάσεως την περίφραξη του κτήματος, καταστρέψατε το σενάζι και απαλλοτρίωσατε 100 τ.μ. χωρίς ουδεμίαν αποζημίωση για τα νόμιμα δικαιώματά μας!..

Επειδή, καίτοι δεσμευτήκατε προφορικά να αποκαταστήσετε τις ζημίες εν τούτοις αδιαφορείτε παντελώς εδώ και δύο χρόνια περίπου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε εξ υπαιτιότητός της η Δημοτική υπηρεσία κατά τη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Καραμανλή αιτούμε δια της παρούσης αιτήσεώς μας εντός δέκα ημερών όπως προβείτε τάχιστα εις την λύση του προβλήματός μας που συνίσταται:

1. Εις την τοποθέτηση της αυλόθυρας, η οποία καίτοι παρηγγέλθη από τον κ. Γκέραλη στον κ. Στάθη Παπαδόπουλο, σιδερά, εν τούτοις ουδέποτε εξωφλήθη με αποτέλεσμα και ο δεύτερος να αρνείται την εγκατάστασή της.

2. Να αποκατασταθεί η περίφραξη του κτήματός μου και να τοποθετηθεί το σενάζι, ως είχε.

Επειδή η υπέρμετρος υπομονή μας εξηντλήθη διότι καταχρασθήκατε την ευγένεια μας και την μέχρι τώρα ανοχή μας, καίτοι ουδέποτε εζητήσαμεν οιανδήποτε νόμιμον αποζημίωση σας ενημερώνωμεν ότι μετά την παρέλευση του 10 ημέρου θα προβώμεν εις εξώδικον και ΑΓΩΓΗ για τις νόμιμες αποζημιώσεις μας και την μέχρι τούδε ΗΘΙΚΗΝ ΒΛΑΒΗ με κοινοποίηση εις τον ημερήσιον και περιοδικό Τύπο.

Με εκτίμηση


....

 

 


Μετά την κατάθεση της ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ μας υπό των "αμέσων ενδιαφερομένων μελών μας", ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΜΕ ότι:

1. Για την συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ακόμη κατατεθεί το Πολεοδομικό Σχέδιο!..
Ούτω, θεωρούμε καλό να υπενθυμίσουμε εις τον Δήμο ότι σήμερα ο "επικείμενος κίνδυνος" είναι μιά μολυβιά στον "χάρτη", που εύκολα μπορεί να διαγραφεί με λίγο blanco!.. αύριο θα είναι μια σκληρή πραγματικότητα!..

2. Ότι πρόκειται για την χάραξη ενός πεζόδρομου!.. μόνο και μόνο για να ξεχωρίζουν η Α΄ και η Β΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!..
Ούτω, αναρωτιόμαστε ποιόν θα εξυπηρετήσει ο ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ; ... τί θα προστατέψει ο ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ από την μόλυνση του περιβάλλοντος; ... Το μόνο που θα προκύψει είναι η μελλοντική διάνοιξή του σε δρόμο-"καρμανιόλα"!.. θεωρούμε καλό να υπενθυμίσουμε την απαγόρευση του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι δεν επιτρέπεται να λαμβάνεις τ.μ. από την Β΄ Περιοχή προκειμένου να προιμοδοτήσεις την Α΄ Περιοχή, λόγω αλλαγής ορίων!.. και λόγω διαφορετικού συντελεστού δόμησης!.. Εάν πάλι επιτρέπεται τότε γιατί δεν μετακινούνται τα όρια 100 μ. δεξιότερα μέχρι την οδό ΕΛΑΙΩΝ οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα!..

3. Εζητήθησαν από τα μέλη μας:
α. Σχέδια Ιδιοκτησίας μας
β. Συμβόλαια Ιδιοκτησίας μας
γ. ¶δειες περί των εν αυτή κτισμάτων

Θέλομεν να ευελπιστούμε ότι ο ΔΗΜΟΣ για όλους τους προαναφερόμενους λόγους θα λάβει την σωστή θέση... που πραγματικά επιβάλλει το ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!..