Επανάστασις είμαι
και κρατώ τη ρομφαία,
πολεμώ τον Κεμαλισμό,
εξορίζω προδότες.
Και στο έθνος σαλπίζω

τον καινούργιο καιρό.
Τον καινούργιον αρχίζω
της πατρίδος ναό.
Επανάστασις είμαι
και με κράζουν Σωτείρα,

απ' τα κόκκαλα βγαίνω
των ηρώων, μαρτύρων.
Και μ' ελπίδες σαλπίζω
τον καινούργιο καιρό!